Algemene voorwaarden voor het gebruik van de Website sthubert.nl

Bijgewerkt op 28/07/2020

Gelieve aandachtig de algemene gebruiksvoorwaarden te lezen die hieronder worden gedefinieerd en die de technische, praktische en wettelijke gebruiksvoorwaarden regelen van de Website die toegankelijk is op https://www.sthubert.nl/ (hierna de " Website") die u (hierna "U" of de "Gebruiker") momenteel raadpleegt.

Voor meer informatie over de voorwaarden waaronder uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en beschermd wanneer U de Website bezoekt, kunt U ons Privacybeleid lezen dat beschikbaar is op https://www.sthubert.nl/politique-de-confidentialite/.

Door de Website te bezoeken en te gebruiken, erkent U dat U deze Gebruiksvoorwaarden, die op U van toepassing zijn, hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat, evenals ons Privacybeleid.

Bijgevolg nodigt St Hubert U uit om de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden te lezen, die U aanvaardt en belooft te zullen respecteren. St Hubert behoudt zich het recht voor om de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden te wijzigen, in het bijzonder in geval van wijzigingen aan de diensten die op de Website worden aangeboden. Daarom nodigt St Hubert U uit om de Website regelmatig te raadplegen en kennis te nemen van de laatste versie van de laatste versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden beschikbaar op de Website.

De Website is eigendom van en wordt beheerd door:

ST HUBERT

13-15 rue du Pont des Halles 94526 Rungis cedex

contact.sites@sthubert.nl

Vereenvoudigde naamloze vennootschap met één aandeelhouder

Aandelenkapitaal: 44 303 277 euro

RCS Créteil 752 329 318

1. PRESENTATIE

Onze Website is een gratis dienst, bestaande uit een niet-commerciële Website die u toelaat kennis te nemen van de merken, de producten, het nieuws en de promoties van ons bedrijf, alsook van onze verbintenissen en de laatste door ons bedrijf uitgevoerde innovatie- en voedingsmissies, en u tevens culinaire raadgevingen aan te bieden om genot, gezondheid en voeding te combineren.

2.TOEGANG TOT DE WEBSITE / ONBESCHIKBAARHEID / VRIJSTELLING VAN TECHNISCHE AANSPRAKELIJKHEID

Deze Website is voorbehouden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

De toegang tot de website staat open voor alle volwassenen. Elk gebruik van de Website door een minderjarige dient te gebeuren onder de volledige verantwoordelijkheid van de houder van het ouderlijk gezag.

St Hubert zal zijn uiterste best doen om ervoor te zorgen dat U op elk moment, 24 uur per dag, 7 dagen per week, toegang heeft tot de Website. St Hubert behoudt zich niettemin het recht voor om alle of een deel van de diensten op de Website tijdelijk of permanent te wijzigen en/of te onderbreken, in het bijzonder om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren die nodig zijn voor de goede werking van de Website.

St Hubert kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van tijdelijke, gedeeltelijke en/of totale onbeschikbaarheid van de Website, in het bijzonder in geval van onderhoud, technisch incident en, meer algemeen, in geval van overmacht of een gebeurtenis buiten zijn controle.

In ieder geval erkent U dat U beschikt over de vaardigheden en middelen die nodig zijn om toegang te krijgen tot de Website en deze te gebruiken. In dit verband moet U beschikken over een computer of een ander apparaat met een internetverbinding waarvan de instellingen een goede werking van de Website mogelijk maken. U verklaart dat u zich bewust bent van de risico's en deze aanvaardt. U erkent in het bijzonder dat de informatie die via de Website passeert of op de Website wordt opgeslagen onafhankelijk van de wil van de Website kan worden onderschept of gewijzigd.

U wordt echter dringend geadviseerd alle nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om U tegen de gevolgen van piraterij te beschermen, met name door een veilige en geschikte computerconfiguratie aan te nemen door regelmatig bijgewerkte virusdetectiesoftware te installeren.

St Hubert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele storingen, verontreiniging van uw computerapparatuur tijdens of na uw navigatie op de Website, onmogelijkheid van toegang of slechte gebruiksconditie te wijten aan uw apparatuur, aan de Internet access provider, aan de congestie van het Internet netwerk en/of enige andere reden buiten St Hubert's controle. Het is vanzelfsprekend dat de kosten van elektronische of telefonische communicatie die voortvloeien uit het gebruik van deze apparatuur uitsluitend te uwen laste zijn en niet door St Hubert zullen worden gedragen.

3. HYPERTEXT LINKS

St Hubert biedt op de Website hyperlinks aan naar andere websites en sociale netwerken van St Hubert en ook naar andere websites en sociale netwerken van partners en/of derden die niet gedekt zijn door de huidige Algemene Gebruiksvoorwaarden en die de exclusieve verantwoordelijkheid blijven van de uitbaters en eigenaars van deze sites.

St Hubert kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en sociale netwerken, noch voor het gebruik dat U ervan zou kunnen maken.

De creatie door een derde van een hypertext link naar een pagina van de Website is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van St Hubert. In ieder geval moet de plaatsing van een dergelijke link voldoende duidelijk zijn en voorafgegaan worden door de woorden "St Hubert" en het adres van de Website.

4. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Alle elementen die deel uitmaken van de Website, met inbegrip van teksten, merken, logo's, foto's, computergrafiek, programma's, gegevens, databanken, geanimeerde en niet-geanimeerde beelden, geluiden, muziek, tekeningen, grafieken, slogans en video's zijn de exclusieve eigendom van St Hubert of zijn het voorwerp van een licentie van derden.

Al deze elementen worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom. Bijgevolg is elke kopie, reproductie, weergave, aanpassing, wijziging, vertaling, verspreiding, uitzending, volledig en/of gedeeltelijk, van de Website en zijn samenstellende delen, door welk procedé ook en op welke drager ook, evenals elke verkoop, wederverkoop, heruitzending en/of terbeschikkingstelling aan derden op welke manier ook, die niet toegelaten is door de wet of deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, verboden.

U mag de op de Website beschikbare documenten en informatie alleen onder de volgende voorwaarden raadplegen, bekijken en downloaden: (i) de documenten en informatie mogen uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijke, niet-exclusieve, informatieve doeleinden en in een strikt privé-omgeving, en (ii) de documenten en informatie mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd.

Raadpleging van de Website impliceert geen licentie of overdracht van rechten van St Hubert aan u.

Niet-naleving van de bovenstaande bepalingen kan een inbreuk op het auteursrecht vormen en kan leiden tot civielrechtelijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de dader.

5.HANDELSMERKEN

De handelsmerken van St Hubert producten en hun logo's vermeld op de Website zijn geregistreerde handelsmerken van St Hubert of hun respectievelijke eigenaars.

Overeenkomstig de Franse en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom is elke reproductie en/of elk gebruik zonder hun toestemming ten strengste verboden.

6.FOTOCREDITS

© St Hubert

iStock images

Corbis

Getty images

Fotolia

Canva

Unsplash

Marisol CasBen

7.INHOUD VAN DE WEBSITE

St Hubert stelt alles in het werk om u kwaliteitsvolle informatie te verstrekken die toegankelijk is in optimale technische omstandigheden.

Ondanks alle zorg die aan de inhoud van de Website wordt besteed, kan St Hubert niet de juistheid, volledigheid en/of actualiteit garanderen van de informatie die op haar Website wordt gepubliceerd, noch de conformiteit van de voornoemde informatie met het gebruik dat U ervan wenst te maken. U erkent dat u deze informatie onder uw eigen verantwoordelijkheid gebruikt.

8.TOEPASSELIJK RECHT / RECHTSMACHT

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en de inhoud van de Website worden beheerst, geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met het Franse recht.

Alle geschillen die voortvloeien uit de interpretatie, wijziging en/of uitvoering ervan vallen, bij gebreke van een minnelijke schikking, onder de exclusieve bevoegdheid van de Franse rechtbanken.

© St Hubert. Alle rechten voorbehouden.